Consultes

* = camp requerit

:

:

:


De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament de què és titular AIGUAPURA ESPECIALISTAS SL, amb CIF B60909629 i domicili social a l’Av. Sant Julià 206-220, nau 17, 08403 Granollers (Barcelona), amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remitir-vos informació relacionada que us pugui interessar. En compliment de la normativa vigent, AIGUAPURA ESPECIALISTAS SL informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

En tant que no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per usar-les per a les finalitats esmentades.

AIGUAPURA ESPECIALISTAS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, leial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense demora quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic serveitecnic@aiguapura.cat.

Així mateix, us informem que podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades d’AIGUAPURA ESPECIALISTAS SL, dirigint-vos per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902 87 71 92.

Podreu adreçar-vos a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades accepteu la política de privacitat d’AIGUAPURA ESPECIALISTAS SL.